Social Share:
Janek 26.11.2013Od 1 marca w Polsce wchodzą w życie zmiany dotyczące aktów stanu cywilnego, dowodów osobistych oraz systemu PESEL. Mają one związek z wprowadzeniem Systemu Rejestrów Państwowych, czyli centralnej bazy danych, która zdecydowanie ułatwi i przyspieszy przepływ informacji.

Najważniejsze zmiany to:
Odpis aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu będzie można uzyskać w dowolnym USC w Polsce, a nie tak jak obecnie w urzędzie, który taki akt sporządził. Umożliwiają to nowe przepisy, które odmiejscowiają większość czynności dokonywanych w USC.Możliwość zawierania związków małżeńskich poza urzędem stanu cywilnego. Dotyczyć to będzie nie tylko osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawionych wolności, ale także tych, którzy wskażą miejsce zawarcia małżeństwa zapewniające zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych na tej uroczystości.Likwidacja obowiązku dostarczania odpisów aktów stanu cywilnego niezbędnych do załatwienia spraw.Możliwość uzyskania numeru PESEL noworodka przy sporządzeniu aktu urodzenia.

Sporo zmian zajdzie w kwestii załatwiania spraw, dotyczących dowodu osobistego:
Wniosek o wydanie/ wymianę dowodu osobistego będzie można złożyć w dowolnym organie gminy osobiście lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą www.epuap.gov.plWszystkie dowody wydane przed dniem 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.Zmiana adresu dokonana przed 1 marca 2015 r. skutkuje unieważnieniem dowodu osobistego po 3 miesiącach i wymaga złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu.Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 1 marca 2015 r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.Do wniosku należy załączyć 1 fotografię (spełniającą kryteria fotografii paszportowej) w tym wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek (dotychczas obowiązywały 2 fotografie wykonane specjalnie do dowodu osobistego).Dowód osobisty odbiera się w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek. Nie będzie obowiązku dołączania do wniosków odpisów aktów stanu cywilnego. Osoby, które skończą 18 lat będą mogły wystąpić o wydanie dowodu osobistego na 30 dni przed datą urodzin, a nie jak dotychczas miało to miejsce po ukończeniu 18 roku życia.Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia będzie ważny przez 10 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, będzie ważny przez 5 lat od daty jego wydania.W nowym dowodzie osobistym nie będzie już podanego adresu zameldowania, koloru oczu, wzrostu oraz podpisu posiadacza dowodu.

Do najważniejszych zmian dotyczących spraw związanych z meldunkami należą natomiast:
1. Zameldowania na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy nadal będzie można dokonywać osobiście lub przez pełnomocnika tylko w organie gminy, na terenie której zamieszkaliśmy. Przy zameldowaniu osób małoletnich nie będzie już obowiązku przedkładania do wglądu odpisów aktów urodzenia.

2. Wymeldowania będzie można dokonać w organie właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego. Istnieje też możliwość wymeldowania w organie właściwym przy dokonywaniu nowego zameldowania. Pojawi się również możliwość zgłoszenia tego faktu drogą elektroniczną przez ePUAP.

3. Zgłoszenia wyjazdu na stałe lub na pobyt czasowy powyżej 6 miesięcy poza granice kraju można dokonać osobiście, przez pełnomocnika lub drogą elektroniczną poprzez ePUAP.

OPŁATY: 24 lutego 2015 Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego", dzięki której rodziny 3+ nadal będą zwolniene z opłaty skarbowej (22zł) wnoszonej zwyczajowo za wydawanie odpisów skróconych aktów stanu cywilnego - np. aktu urodzenia w sprawach związanych z Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny.