Social Share:
MIN PiPSNa początku lutego na konferencji prasowej w Ciechanowie minister pracy i polityki socjalnej zapowiedział, że od marca 2014 r. będą w gminach wydawane członkom rodzin wielodzietnych Ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny uprawniające m.in. do ulg w zakupie biletów kolejowych, a także biletów wstępu do placówek kulturalnych.


W związku z pytaniami nadsyłanymi do naszej Redakcji spytaliśmy niektóre samorządy, czy są przygotowane do wydawania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Ponieważ otrzymaliśmy negatywne odpowiedzi, po raz kolejny poprosiliśmy o wyjaśnienia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zadaliśmy trzy pytania: „Czy rzeczywiście samorządy są gotowe wydawać karty od marca, tak jak ogłosił to minister Władysław Kosyniak-Kamysz? Czy prace nad Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny są zakończone i rodziny mogą się już o nie ubiegać? Gdzie rodziny mogą uzyskać szczegółowe informacje na ten temat?" Otrzymaliśmy następującą odpowiedź z Biura Promocji i Mediów Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:
„Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego
programu dla rodzin wielodzietnych oraz projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych jest w toku konsultacji międzyresortowych i społecznych. Projekty zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w dniu 6 lutego 2014 r. Planowane jest przedłożenie projektów pod obrady Rady Ministrów w połowie marca br.
Zgodnie z projektem uchwały wykaz instytucji podległych poszczególnym ministrom oraz wykaz zniżek w opłatach za wstęp do nich, właściwi ministrowie przekażą ministrowi właściwemu do spraw rodziny w terminie 1 miesiąca od dnia podjęcia ww. uchwały, a ten zamieści go na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (podobnie w przypadku podpisania porozumienia z podmiotami innymi niż instytucje podległe właściwym ministrom). Dopiero wówczas będzie znany katalog zaproponowanych do wykazu zniżek. Wykaz podmiotów i uprawnień będzie bieżąco aktualizowany.
Gminy będą mogły rozpocząć procedurę przyjmowania wniosków o wydanie
Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny po wejściu w życie uchwały oraz rozporządzenia. Szacuje się, że pierwsze Karty zostaną wydane w ciągu 3-4 miesięcy od tej daty".
Zdaje się, że wynika z tego, że została ogłoszona kolejna data wydawania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, która nie zostanie dotrzymana. Pierwszy ogłoszony termin to był styczeń 2014 r., teraz miał to być marzec 2014. Tymczasem dopiero „planowane jest przedłożenie projektów pod obrady Rady Ministrów w połowie marca br.", nie wspominając o dalszych pracach... Pytanie tylko, po co po raz kolejny ogłaszać, że rodziny już mogą się ubiegać o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny i wprowadzać zamęt wśród wielodzietnych, jeśli nadal nie widać końca prac nad projektem?