Social Share:

Rzecznik-Praw-RodzicowFundacja i Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców prowadzi właśnie intensywną kampanię informacyjną na temat zwrotu wydatków na podręczniki szkolne dla WSZYSTKiCH wielodzietnych rodziców. Brak stosownej akcji promocyjnej w ubiegłym roku spowodował, że do budżetu państwa wróciło blisko 20 procent zaplanowanych na dofinansowania środków finansowych.

Wyprawka szkolna 2014
Zgodnie z programem "Wyprawka szkolna 2014" nie tylko osoby o skrajnie niskich dochodach mogą ubiegać się o zwrot części kosztów poniesionych na zakup podręczników. O dofinansowanie bez względu na kryterium dochodowe mają prawo starać się rodziny wielodzietne, rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji życiowej. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, rząd nie prowadzi żadnej kampanii informacyjnej, stąd wiele osób nie wie, że może skorzystać z refundacji. Szczegółowych przepisów nie znają również nauczyciele, dyrektorzy szkół i szefowie lokalnych wydziałów oświaty. To dlatego duża część pieniędzy przeznaczona na rządowy program pomocy uczniom wraca do budżetu. Tylko w 2013 r. kwota dotacji uruchomiona na realizację programu wynosiła 119 820 590 zł, do budżetu wróciło 21 773 985 zł - to ponad 18% niewykorzystanych środków. Dla porównania: w 2012 r. na dofinansowanie przeznaczono 91 733 953 zł, kwota niewykorzystana to 10 339 943 zł (ponad 11%).
Często rodzice pytając o swoje prawa są dezinformowani przez urzędników, którzy nie znają dokładnie rozporządzenia.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem specjalnej infolinii ,,Zwrot za podręczniki 2014" Fundacji Rzecznik Praw Rodziców.

Dyżur wtorki i czwartki, 11.00 - 13.00 pod numerem telefonu: 788 -567-603

I. Komu przysługuje refundacja?

Jak ustaliła Fundacja i Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców o refundację, niezależnie od dochodu, mogą się ubiegać m. in. rodziny wielodzietne czyli posiadające co najmniej 3 dzieci oraz rodzice w trudnej sytuacji życiowej - mówi o nich art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., a ten właśnie artykuł został wskazany w par. 2 ust. 6 rozporządzenia z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych:

"W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm. 3) pomoc może być udzielona uczniom, o których mowa w ust. 1*, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w ust. 5."

Co istotne w przypadku rodzin wielodzietnych nie wszystkie dzieci w rodzinie muszą być w wieku szkolnym by móc otrzymać budżetowe wsparcie.

Niestety konsekwencją wprowadzenia tzw. darmowego podręcznika jest ograniczenie liczby uczniów mogących skorzystać z programu „Wyprawka szkolna". Zgodnie z projektem rozporządzenia dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje:

1*. uczniom klas:

- II, III i VI szkoły podstawowej,

- II, III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

- III ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum,

- VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

- VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

- III liceum plastycznego,

- III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

2. uczniom:

- słabowidzącym,

- niesłyszącym,

- słabosłyszącym,

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do:

- szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I,

- gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

- do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I,

- ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia,

- ogólnokształcących szkół sztuk pięknych,

- ogólnokształcących szkół baletowych,

- liceów plastycznych.

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym mają prawo do dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych**. Takiego prawa są pozbawieni w przypadku gdy są uczniami klas I szkół podstawowych i korzystają z tzw. darmowego podręcznika.

** zgodnie z art. 3 pkt. 24 obowiązującej ustawy oświatowej materiał edukacyjny to materiał, który zastępuje lub uzupełnia podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną

Więcej na stronie: www.rzecznikrodzicow.pl