Social Share:
fot.anna5Przed tygodniem odbyło się Posiedzenie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Było poświęcone wstępnej prognozie wielkości makroekonomicznych przyjętych do prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2016, propozycji weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych, a także propozycji weryfikacji kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej.

Obrady prowadził Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej, przewodniczący Komisji.
Mateusz Szczurek, minister finansów, przedstawił Trójstronnej Komisji propozycję najważniejszych wielkości makroekonomicznych, które rząd przyjął konstruując założenia projektu budżetu państwa na 2016 rok. W założeniach przyszłorocznego budżetu państwa przyjętych przez Radę Ministrów 9 czerwca 2015 r. 

WZROST KRYTERIUM DOCHODOWEGO ROZŁOŻONE NA LATA
Zgodnie z propozycją strony rządowej podwyższenie kryterium dochodowego rozłożone będzie na dwa etapy.
I etap - od 1 listopada 2015 r.:
kryterium ogólne – 674 zł (wzrost o 100 zł),
kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł (wzrost o 100 zł).
II etap - od 1 listopada 2017 r.:
kryterium ogólne – 754 zł (wzrost o 80 zł),
kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 844 zł (wzrost o 80 zł).

W trzech etapach, począwszy od 1 listopada 2015 r., będą rosły kwotyzwiązane z podstawowym świadczeniem rodzinnym, jakim jest zasiłek rodzinny:
89 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 12 zł),
118 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 12 zł),
129 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 14 zł).

od 1 listopada 2016:
95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 6 zł),
124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł),
135 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 6 zł,).

od 1 listopada 2017:
100 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 5 zł),
130 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł),
140 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 5 zł).

Trzyetapowemu procesowi wzrostu wysokości świadczeń będą podlegały również niektóre dodatki do zasiłku rodzinnego. Kwoty pozostałych świadczeń rodzinnych podlegających ustawowej weryfikacji.

Proponuje się podwyższenie od 1 listopada 2015 r.:
- dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
-- do 5. roku życia – do kwoty 80 zł, (wzrost o 20 zł),
-- powyżej 5. roku życia – 100 zł; (wzrost o 20 zł),
- dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
-- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości,
w której znajduje się szkoła – do kwoty 105 zł (wzrost o 15 zł),
-- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 63 zł (wzrost o 13 zł);
- dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – do kwoty 90 zł (wzrost o 10 zł);
- dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do kwoty 185 zł nie więcej niż 370 zł/265 zł nie więcej niż 530 zł (wzrost o 15 zł) (265 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

od 1 listopada 2016 r.:
- dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
-- do 5. roku życia – do kwoty 90 zł, (wzrost o 10 zł),
-- powyżej 5. roku życia – 110 zł; (wzrost o 10 zł),
- dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
-- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości,
w której znajduje się szkoła – do kwoty 113 zł (wzrost o 8 zł),
-- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 69 zł (wzrost o 6 zł);
- dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – do kwoty 95 zł (wzrost o 5 zł);
- dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do kwoty 193 zł nie więcej niż 386 zł/273 zł nie więcej niż 546 zł (wzrost o 8 zł) (273 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

od 1 listopada 2017 r.:
- dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
-- do 5. roku życia – do kwoty 100 zł, (wzrost o 10 zł),
-- powyżej 5. roku życia – 120 zł; (wzrost o 10 zł),
- dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
-- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości,
w której znajduje się szkoła – do kwoty 120 zł (wzrost o 7 zł),
-- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 75 zł (wzrost o 6 zł);
- dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – do kwoty 100 zł (wzrost o 5 zł);
- dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do kwoty 200 zł nie więcej niż 400 zł/280 zł nie więcej niż 560 zł (wzrost o 7 zł) (280 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Nie proponuje się zmiany wysokości pozostałych świadczeń rodzinnych, tj.:
- dodatku z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł;
- dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł;
- dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł;
- zasiłku pielęgnacyjnego – 153 zł;
- specjalnego zasiłku opiekuńczego – 520 zł;
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 1 000 zł.
Okresowej weryfikacji nie podlega, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, kwota świadczenia pielęgnacyjnego, którego zmiany wysokości uregulowano według odrębnych zasad.

Przedstawione propozycje weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna mają najszerszy zakres spośród wszystkich dotychczas przeprowadzonych weryfikacji. Nigdy w przeszłości nie wzrosły tak znacząco kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych, jak i kwoty samych świadczeń rodzinnych.

W 2015 r. przypada także kolejna weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń pieniężnych. Zgodnie z propozycją rządową kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wyniosłyby dla:

osoby samotnie gospodarującej – w wysokości nieprzekraczającej 634zł, wzrost o 92 złw porównaniu do obecnie obowiązującej wartości to jest 542 zł,

osoby w rodzinie – w wysokości nieprzekraczającej 514zł, wzrost o 58 zł w porównaniu do obecnie obowiązującej wartości to jest 456 zł.

Jednocześnie podwyższone zostaną wymienione poniżej świadczenia:
kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł;

minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauka języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą z 531 zł na 606 zł;

maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą z 1 260 zł na 1 335 zł;

maksymalna kwota zasiłku stałego z 529 zł na 604 zł.

wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł.

MPIPS.GOV.PL