Social Share:
2 rawa mazowiecka str1 - kartaDo początku roku 2013 mieszkańcy Rawy Mazowieckiej odebrali ponad 500 kart, uprawniających do zniżek na usługi i produkty. Oferta programu jest coraz bardziej okazała. Oprócz miejskich jednostek, zniżki oferują także prywatni przedsiębiorcy.

„Duża Rodzina 3+" to program zrzeszający rodziny wielodzietne w Rawie Mazowieckiej, które mają troje lub więcej dzieci w wieku do 18 lat. Wyjątkiem są dzieci do 24 roku życia, które uczą się lub studiują. One również zaliczane są do pociech będących na utrzymaniu rodziców. Imienną kartę zniżkową może więc otrzymać każda z rodzin, spełniająca warunek liczebności, niezależnie od tego, jakie wykazuje dochody. Zainteresowanie kartami jest duże i zaskakuje samych urzędników. Liczba wydanych kart wciąż  ulega zmianie, ponieważ wciąż wpływają nowe wnioski, wypełniane przez członków rodzin wielodzietnych. Program ten ułatwia rawskim, wielodzietnym rodzinom korzystanie z wielu miejskich atrakcji.
Posiadając kartę programu można otrzymywać zniżki na ofertę Miejskiego Domu Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Muzeum Ziemi Rawskiej, Pływalni Miejskiej oraz miejscowych, prywatnych firm, które zdecydowały się przystąpić do programu.
„Magnesem, który niewątpliwie przyciąga zainteresowanych, z pewnością jest miejski basen, który posiadaczom kart „Dużej Rodziny 3+" zapewnia 50% zniżkę na korzystanie z pływalni i lodowiska" informuje Teresa Sekuter z Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta w Rawie.
W celu otrzymania karty „Duża Rodzina 3+" dla uprawnionych członków rodziny rodzic/opiekun prawny składa w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 wypełniony i podpisany wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały nr XII/90/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 listopada 2011 r.
Wniosek o wydanie karty „Duża Rodzina 3+ " rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
Karta „Duża Rodzina 3+" jest imienna, wydawana na okres 1 roku od 1 października danego roku do 30 września roku następnego, zwanego dalej „okresem ważności karty „Duża Rodzina 3+ .
W przypadku gdy członkami rodzin wielodzietnych lub zastępczych są dzieci, które ukończyły 18 lat niezbędne jest dostarczenie zaświadczenia, legitymacji lub innego dokumentu potwierdzającego kontynuowaniu nauki.
Warunkiem niezbędnym do wydania karty jest potwierdzenie danych zawartych we wniosku o wydanie karty „Duża Rodzina 3 +" przez pracownika Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.
Karta „Duża Rodzina 3+" ważna jest jedynie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. W przypadku dzieci nie posiadających jeszcze dokumentu potwierdzającego tożsamość, karta „Duża Rodzina 3+" jest ważna wraz z kartą „Duża Rodzina 3+" rodzica/opiekuna prawnego lub rodzeństwa i dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.
W przypadku utraty lub uszkodzenia karty „Duża Rodzina 3+" osoba uprawniona zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie, w formie pisemnej, Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka wraz z prośbą o wydanie duplikatu karty „Duża Rodzina 3+".
Więcej na http://www.rawamazowiecka.pl/index.php?strona=1742 oraz http://erawa.pl/blisko-100-rawskich-rodzin-korzysta-z-karty-duzej-rodziny-3-jak-pokazuja-statystyki-inicjatywa-nabiera-rozpedu/