Social Share:

Dnia 19 czerwca 2012r. weszła w życie Uchwała Nr XXVI/ 144/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 maja 2012 roku w  sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Jaktorów.

Zgodnie z podjętą uchwałą rodziny wielodzietne i rodziny zastępcze spełniające warunki określone w uchwale mogą wystąpić do Wójta Gminy o wydanie Karty Dużej Rodziny 3+.
Rodziny uprawnione do otrzymania Karty Dużej Rodziny 3+  muszą spełniać następujące warunki:
•    wychowywać troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje i nie osiąga stałych dochodów,
•    mieszkać na terenie gminy Jaktorów (dzieci i co najmniej jedno z rodziców musi posiadać stałe zameldowanie na terenie gminy Jaktorów)
Karta Dużej Rodziny 3+  wydawana jest na czas określony nie przekraczający trzech lat. Okres ważności karty ustalany jest z uwzględnieniem składu rodziny, wieku dzieci oraz kontynuowania przez nie nauki.
Kartę otrzymuje każdy członek Rodziny Wielodzietnej, a wydawana jest ona na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka złożony do Wójta Gminy.

Program ma na celu:
1) zwiększenie rodzinom wielodzietnym dostępności do kina, basenu i zajęć edukacyjno-rozwijających dla dzieci i młodzieży,
2) umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji Rodziny Wielodzietnej,
3) wzmocnienie kondycji Rodzin Wielodzietnych.

Działania określone w uchwale są elementem polityki społecznej realizowanej w Gminie Jaktorów, które  dają możliwości wsparcia Rodzin Wielodzietnych, promocji modelu Rodziny Wielodzietnej oraz kształtowania pozytywnego jej wizerunku.
Każdy posiadacz Karty ma umożliwiony:
1) dostęp do oferty kina w Ośrodku Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki poprzez zastosowanie 50% zniżki od obowiązujących cen biletów wstępu,
2) dostęp do zajęć dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki poprzez zastosowanie 50% zniżki od obowiązujących opłat za zajęcia,
3) dostęp do oferty kina i koncertów organizowanych przez Centrum Kultury w Żyrardowie poprzez zastosowanie zniżki 50 % od obowiązujących cen biletów wstępu,
4) korzystanie z pływalni "WODNIK 2000" w Grodzisku Mazowieckim poprzez zastosowanie 50% zniżki od obowiązujących cen biletów wstępu,
5) korzystanie z pływalni i lodowiska prowadzonego przez „AQUA Żyrardów" Sp. z o.o. poprzez zastosowanie 50% zniżki od obowiązujących cen biletów wstępu