Social Share:

Z dniem 1.01.2013 r. rozpoczął się Program „Kluczbork dla rodziny +" .
Program na rok 2013, to pakiet działań prorodzinnych skierowanych do rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork, w szczególności rodzin wielodzietnych i rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci w celu zwiększenia dostępu do usług publicznych, dóbr kultury, czy imprez sportowych oraz oferty stowarzyszeń i przedsiębiorców wyrażających chęć przystąpienia do programu.

Udział w programie nie jest warunkowany sytuacją dochodową rodziny. Kryterium jest posiadanie trojga lub więcej dzieci lub jednego dziecka niepełnosprawnego lub z ustalonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 18 roku życia. A jeżeli dziecko uczy się nadal w szkole, to do 21 roku życia.

Wnioski o wydanie karty oraz ankiety można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku, ul. Zamkowa 6, tel. 77 418 52 81 w. 100, pok. nr 2. Celem Programu jest profilaktyka i wspieranie rodzin w prawidłowym rozwoju i zdrowym życiu. Szeroko rozumiana profilaktyka powinna rozpocząć się od edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Koncentracja działań nie może skupić się wyłącznie na dziecku, ale winna obejmować całą rodzinę. System oświaty w Kluczborku wychodzi naprzeciw aspiracjom i dążeniom mieszkańców gminy, tworząc podstawę pobudzenia wszelkiej społecznej aktywności. Z uwagi na rangę edukacji w życiu społecznym, zadaniem gminy jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia poprzez tworzenie spójnego i efektywnego programu działań służących optymalnemu rozwojowi – dziecka na etapie przedszkolnym, szkolnym i dorosłego uczestnika kształcenia ustawicznego, a także nauczyciela, zaangażowanego w proces edukacji.
Inicjatywy profilaktyczne podejmowane są również przez miejskie instytucje związane z kulturą, rekreacją i sportem, poprzez organizowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego, umożliwienie uczestnictwa w różnego typu zajęciach, czy też dostosowanie ich bogatej oferty do konkretnych odbiorców, np. rodzin wielodzietnych.
Zadania realizowane w ramach Programu obejmują:
• Możliwość zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz zaspokojenie potrzeb opieki nad dziećmi, uczniami w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
• Wspieranie rodzin oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku tych rodzin,
• Prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu wsparcia psychologicznego i prawnego,.
Zadania wynikające z Programu są realizowane w głównej mierze przez Urząd Miasta w Kluczborku, jednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy Kluczbork oraz Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest koordynatorem akcji oraz jest powołany do organizacji i udzielania pomocy na terenie Gminy Kluczbork. Działanie na rzecz dziecka i rodziny są również podejmowane przez instytucje i placówki oświatowe, kultury i sportu, organizacje realizujące zadania z zakresu działalności pożytku publicznego, a także podmioty prywatne wyrażające chęć uczestnictwa w Programie.
Realizacja zadań odbywać się będzie w oparciu o:
- środki własne gminy Kluczbork,
- środki Europejskiego Funduszu Społecznego,
- budżet państwa,
- fundusze celowe,
- programy regionalne np.: samorządu wojewódzkiego.
W przypadku pojawienia się możliwości, będą czynione starania o pozyskanie środków z innych źródeł.
Więcej na http://www.kluczbork.eu/25,dla-mieszkanca.html?wiecej=737