Social Share:
Rada Miasta Poznania w dniu 6 listopada 2012 roku przyjęła uchwałę Nr XL/597/VI/2012 w sprawie przyjęcia Programu "Poznań PRO Rodzina - promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu", który zakłada m.in. działania w obszarach edukacji, kultury, sportu, gospodarki komunalnej, ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego oraz promocji i budowy marki rodzin wielodzietnych.
Mając na celu między innymi tworzenie dobrych warunków dla życia i rozwoju rodziny wielodzietnej, promowanie modelu i marki rodziny wielodzietnej rozwiązaniami wspierającymi realizację Programu są: powołanie przez Radę Miasta Poznania Rady Rodziny Dużej a przez Prezydenta Pełnomocnika ds. rodzin wielodzietnych

Założono również współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz coroczne organizowanie Poznańskiego Tygodnia Rodziny oraz wprowadzenie przez Prezydenta Miasta Poznania Karty Rodziny Dużej.
Karta Rodziny Dużej adresowana jest do poznańskich rodzin wielodzietnych, zameldowanych oraz zamieszkałych na terenie miasta Poznania, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia (a w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 24 roku życia lub 26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub któremu wydłużono czas edukacji), niezależnie od sytuacji materialnej, w tym również rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.
Karta Rodziny Dużej jest ofertą preferencyjnych form dostępu do miejsc i instytucji z obszaru kultury, sportu i rekreacji oraz ulg dla rodzin wielodzietnych.
Karta jest dokumentem uprawniającym do korzystania z oferty instytucji miejskich oraz instytucji zewnętrznych wyrażających chęć udziału w projekcie.
Karta dla osoby pełnoletniej jest ważna z dowodem osobistym. W przypadku dzieci w wieku szkolnym Karta jest ważna z legitymacją szkolną. W innych przypadkach Karta jest ważna po złożeniu ustnego oświadczenia potwierdzającego fakt sprawowania opieki nad dzieckiem. Z ulg objętych projektem może korzystać cała rodzina, jak również poszczególni członkowie oddzielnie. Kartę otrzymuje każdy członek rodziny.
Realizatorami projektu "Poznań PRO Rodzina - Karta Rodziny Dużej" są:
• Urząd Miasta Poznania
• Poznańskie Centrum Świadczeń
• Instytucje kultury, sportu, rekreacji
• Organizacje pozarządowe
• Partnerzy biznesowi
Wnioski o wydanie kart dostępne są pod adresem: www.pcs-poznan.pl/__forms/ajax-form-app/standalone/generate.php?form_id=1