Social Share:

Firmy udzielające zniżek w ramach grodziskiego pogramu Karta Dużej Rodziny

Z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych oraz zapewnieniu dostępności do dóbr sportowych i kulturalnych gmina Grodzisk Mazowiecki

podjęła działania zmierzające do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na jej terenie.

Cele programu:
1. Zwiększenie dostępności do kina, basenu dla członków rodzin wielodzietnych
2. Zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych do zajęć organizowanych przez Ośrodek Kultury 
3. Umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej
4. Poprawę warunków materialnych i wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych
5. Promowanie modelu rodziny wielodzietnej
6. Kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej

Z programu możesz skorzystać, jeżeli:
Jesteś członkiem rodziny wielodzietnej (również rodziny zastępczej), w której wychowuje się troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje.
Zamieszkujecie na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki

Przystępując do programu zyskujesz:
Jeśli masz na utrzymaniu troje dzieci:
• 50% zniżki na basen
• 50% zniżki do kina
• 50% zniżki dla dzieci i młodzieży na zajęcia organizowane przez Ośrodek Kultury
• 25% zniżki na świadczenia publicznych przedszkoli, wykraczające poza podstawę programową, mające charakter usług opiekuńczo-bytowych

Jeśli masz na utrzymaniu, co najmniej czworo dzieci:
• 50% zniżki na basen
• 50% zniżki do kina
• 50% zniżki dla dzieci i młodzieży na zajęcia organizowane przez Ośrodek Kultury
• 30% zniżki na świadczenia publicznych przedszkoli, wykraczające poza podstawę programową, mające charakter usług opiekuńczo-bytowych
• Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską

UWAGA: zajęcia organizowane przez Ośrodek Kultury: dla maluchów, plastyczne, fotograficzne, muzyczne, literackie, teatralne

Jak przystąpić do programu

Etap pierwszy: wypełnij i złóż wniosek 
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. 11-go Listopada 33 lub na Sali obsługi mieszkańców w Urzędzie Miejskim przy ul. Kościuszki 32A .

Wniosek wypełnia i podpisuje rodzic. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie, legitymację lub inny dokument poświadczający kontynuowanie nauki przez dziecko powyżej 18 roku życia

Etap drugi: odbierz kartę
Jeśli złożysz kompletny wniosek Twoja karta będzie do odebrania po 7 dniach od jego złożenia, na Sali obsługi mieszkańca w Urzędzie Miejskim.
Na karcie znajdą się: imię i nazwisko, numer karty, data ważności oraz oznaczenie rodzaju karty (3+ lub 4+)

Etap trzeci: korzystaj z uprawnień, jakie daje Tobie i Twojej rodzinie Karta Dużej Rodziny.

Etap piąty: złóż ponowny wniosek żebyś mógł korzystać z uprawnień po upływie ważności karty.

Karty Dużej Rodziny wydawane są na czas określony uzależniony od wieku dzieci, jednak nie dłuższy niż 3 lata.

Więcej na: http://www.grodzisk.pl/karta-duzej-rodziny.html