Social Share:
KDRbiala podlaska-logo programuNa terenie Miasta Biała Podlaska wdrażany jest Program „Duża Rodzina", zmierzający do poprawy warunków życiowych bialskich rodzin.
Celem Programu jest zwiększenie osobom z rodzin wielodzietnych dostępności do działań kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i innych.

W Programie uczestniczyć mogą rodziny wielodzietne w tym rodziny zastępcze zamieszkałe na terenie miasta Biała Podlaska, składające się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, oraz do 25 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica.
Warunkiem uczestnictwa w Programie jest złożenie wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny.
Druki wniosków są dostępne w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i na stronie www.bialapodlaska.pl w zakładce Duża Rodzina. Wraz z wnioskiem należy przedstawić do wglądu następujące dokumenty:
•    w przypadku rodziców lub opiekunów – dowód tożsamości ze zdjęciem;
•    w przypadku dzieci w wieku szkolnym – aktualną legitymację szkolną;
•    w przypadku dzieci do 6 lat – akt urodzenia;
•    w przypadku studentów do 25 roku życia – legitymację studencką;
•    w przypadku osób powyżej 18 roku życia do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o kontynuowaniu nauki;
•    w przypadku osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które zaświadczenie z uczelni przedstawiały w związku z pobieranym świadczeniem, ponowne zaświadczenie z uczelni nie jest wymagane;
•    w przypadku osób niepełnosprawnych w wieku od 18 do 25 lat należy przedstawić do wglądu aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
•    w przypadku rodzin zastępczych należy przedstawić do wglądu postanowienie sądu lub umowa z Prezydentem o ustanowienie rodziny zastępczej.
Wniosek o wydanie Kart rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia. Przy odbiorze Kart Wnioskodawca otrzyma aktualny katalog przysługujących ulg i zwolnień.
Karta jest ważna tylko z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawnionego. Dla osób nieletnich dokumentem takim jest ważna legitymacja szkolna. Podmioty, które oferują zniżki dla posiadaczy kart, są specjalnie oznaczone.
Więcej na http://www.bialapodlaska.pl/?ps=125#o_programie